БИОРАЗНООБРАЗИЕ > защитени животни

Необикновено голямото разнообразие на животински видове в България е с международно значение. За България са описани повече от 20 000 безгръбначни. В тази обща цифра се включват над 1 800 таксона протозои и над 2 500 паякообразни, молуски, нематодии други ненасекомни безгръбначни. Около 85% от известните безгръбначни са насекоми, описани са почти 17 500 вида и подвида насекоми, а общият брой се оценява на 27 000. В някои разреди насекоми (напр. Ephemeroptera, Heteroptera, Orthoptera) в България се срещат повече видове, отколкото в цяла Централна Европа. Спе­циално трябва да се отбележи необичайно разнообразната пещерна безгръбначна фауна на България.
Гръбначната фауна е проучена най-задълбочено и е известно, че включва 730 вида: 94 вида бозайници, 383 вида птици, 36 влечуги, 16 земноводни и 207 черноморски и сладководни риби. В тези групи България може да претендира за някои особени изключения и отлики. Само Испания и Гърция имат толкова богата херпетофауна, с 29 вида прилепи, България е дом на фактически почти всички съществуващи видове в Европа, фауната на едрите бозайници, при 23 съществуващи вида, е измежду най-богатите в Европа и включва вълкът (Canis lupus), Кафявата мечkа (Ursus arctos), язовец (Meles meles), златка и бялkа (Martes martes u M. foina), три вида порове (Mustela eversmanni, M. Putorius u Vormela peregusna), три вида елени (Dama dama, Cervus elaphus u Capreolus) и три морски бозайника (Delphinus delphis, Phocaena phokaena relicta u Tursiops truncates ponticus). Един четвърти морски бозайник - Черноморският тюлен-монах, който е различна форма на Средиземноморския тюлен-монах (Monachus monachus) - се смята за изчезнал.

 

 

Мерки за опазване на защитените видове животни

В България защитата на видово ниво се урежда от Закона за биоразнообразието (2002), Закона за рибарството и аквакултурите (2001), Закона за лечебните растения (2000) и Закона за лова и опазване на дивеча (2000).
           
За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите растителни и животински видове, посочени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.
        
Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в приложение №4. При улавяне или убиване на екземпляри от видовете от приложение №4 се забранява използването на неселективните уреди, средства и методи, посочени в приложение №5 (тази забрана важи и за животинските видове от приложение №3 и видовете птици по чл.45 в случаите на разрешено изключение по реда на чл.49 от ЗБР).
         За животинските видове от приложение №3 на ЗБР се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
За видовете птици от приложение № 4 на ЗБР се забраняват: ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;  разрушаването, увреждането или преместването на гнезда; унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени.
         Режимите и условията по чл. 41, ал. 2,
на ЗБР, отнасящи се за риби и ловни видове от приложение № 4, се въвеждат със заповеди на министрите на земеделието и горите и на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
 За останалите животински и растителни видове от приложение № 4 режимите и условията за опазване и ползване по чл. 41, ал. 2 на ЗБР, се въвеждат със заповеди на министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
     
           
Планове за действие за растителни и животински видове се разработват задължително, когато се установи, че: видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение; състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони не е благоприятно; въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.
        
В края на 2004 г. броят на Защитени видове животни от фауната на България е 473.

Бозайници

Общият брой на бозайниците в България е 94 вида. От тях в Червената книга на България са включени общо 19 вида, като 2 от тях са изчезнали, 8 са застрашени от изчезване и 9 са редките видове.
В приложение №2 от ЗБР са включени 46 вида бозайници, в приложение №3 – 48 вида и в приложение №4 – 5 вида.

Птици

Общия брой на птиците в България е около 400 вида. От тях в Червената книга на България са включени общо 100 вида, като 9 от тях са изчезнали, 57 са застрашени от изчезване и 34 са редките видове.
В приложение №2 от ЗБР са включени 334 вида птици, в приложение №3 – 133 вида, в приложение №4 – 24 вида.

Земноводни и влечуги

В България се срещат общо 16 вида земноводни и 36 вида влечуги. От тях в Червената книга на България са включени общо 15 вида, като 2 от тях са изчезнали, 9 са застрашени от изчезване и 4 са редките видове.
От земноводните в приложение №2 от ЗБР са включени 9 вида, в приложение №3 – 11 вида и в приложение №4 – 3 вида. От влечугите в приложение №2 са включени 7 вида, в приложение №3 – 23 вида и в приложение №4 – 1 вид.

Риби

В България се срещат общо 207 вида черноморски и сладководни риби. От тях в приложение №2 от ЗБР са включени 21 вида, в приложение №3 – 1 вид и в приложение №4 – 16 вида.
В Червената книга на България са включени общо 24 вида риби, като 3 от тях са изчезнали, 16 са застрашени от изчезване и 5 са редките видове.

Безгръбначни

В България до момента са установени около 27 000 вида, но безгръбначната фауна е проучена недостатъчно.
В приложение №2 от ЗБР са включени 8 вида безгръбначни животни, в приложение №3 – 7 вида и в приложение №4 – 5 вида
.
 

 

Контакт

Национална служба за защита на природата
София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
(359 2) 940 6158

търси в сайта на НСЗП
www.nologomedia.com