БИОРАЗНООБРАЗИЕ > планове за действие

Бази данни - Планове за действие за опазване на защитени видове растения и животни

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДИВАТА КОТКА В БЪЛГАРИЯ

Планът за действие за опазване на дивата котка в България разглежда въпросите за опазване на вида на национално ниво. Създаден е на основание Договор с МОСВ №788/04.08.2005 и “Задание”.

Дивата котка е защитен вид, включен в:

·         Приложение 4 на Европейската директива (92/43) за опазване на местообитанията, като вид за който се изисква строга защита.

·         Приложение 2 на конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция).

·         От 1 януари 2007 г. е включена в Приложение №3 на ЗБР като защитен вид.

Главната цел на Плана е запазване на устойчива численост на дивата котка, номинантния геном на вида и местообитанията й в България. За постигането й са предвидени различни дейности, разделени на: законодателни, политически, научни изследвания и мониторинг на популацията, международно сътрудничество. Основно препоръките са насочени към опазване на обитанията, мерки за опазване на вида, намаляване на бракониерството, повишаване на осведомеността и мотивиране на местното население за по-добро съжителство с вида, застраховане на продукцията и навременно обезщетяване, ликвидиране на подивелите домашни котки и ограничаване на разселването им извън населените места.

изтегли Плана 
                                                              за действие

/PDF формат/

Изтегли документ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД В БЪЛГАРИЯ

Предмет на настоящия план за действие е опазването на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България, като съществен елемент на биоразнообразието и екосистемите, възможен ресурс за екотуризъм и в изпълнение на поети от страната ни международни ангажименти.

Египетският лешояд е вид от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г.), а от 2007 г. е обявен за световно застрашен вид (категория “Endangered”) в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Видът е с неблагоприятен природозащитен статус в цялата област на разпространението му, включително в България, където за последните 20 години популацията му е намаляла с минимум 55 %. Съгласно чл. 2. (1) на Наредба № 5 на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, египетският лешояд е вид, за който задължително се разработва план за действие.

изтегли Плана 
                                                              за действие

/PDF формат/

Изтегли документ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ В БЪЛГАРСКИТЕ АКВАТОРИИ НА Р. ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

"Планът за действие за есетровите видове в българските акватории” е разработен в Институтите на БАН (Институт по зоология, Институт по молекулярна биология) и в Биологически факултет на Софийски Университет съвместно с Института по рибарство и аквакултури – Варна. Той е резултат от теренните проучвания и лабораторните изследвания на работния колектив; от информацията, събрана от местните рибари при срещи с тях и по RRA-метода (Rapid Rural Appraisal); от осмислянето и обобщаването на  цялата достъпна информация за тези видове.

         Целта на настоящия “План за действие” е установяване съвременното състояние на есетровите риби, обитаващи българските акватории; разработване на препоръки за устойчива експлоатация, стабилизиране и увеличаване числеността на популациите на моруната(Huso huso), руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) и чигата (A. rRuthenus); както и за възстановяване популациите на пъстругата (A. stellatus) и шипа
(A. nudiventris). 

   изтегли Плана 
                                                           за действие
/Word формат/

Изтегли документ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СУХОЗЕМНИТЕ КОСТЕНУРКИ В БЪЛГАРИЯ

Настоящият план за действие за опазване на сухоземните костенурки, Шипобедрена (Tеstudo graeca) и Шипоопашата (Testudo hermanni) e иницииран от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) с финансовата помощ на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). Научната част на плана и частично главата “Заплахи и лимитиращите фактори” са разработени от Б. Петров (НПМ-БАН) и Вл. Бешков (ИЗ-БАН). Природозащитната и мониторингова част са изготвени от Г. Попгеоргиев (БДЗП-Пловдив) и Д. Плачийски (БДЗП-Пловдив). Първоначални варианти на Плана бяха обсъдени и допълнени по време на четири работни срещи (София, 06.10.2002 г., 01.03.2003 г., 13.12.2003 г. и Пловдив, 07.11.2002) с участието на колеги от научни и образователни институции, контролни органи (РИОСВ, РУГ), дирекции на природни и национални паркове, както и представители на други неправителствени организации. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5/МОСВ от 1.08.2003 г (ДВ, бр. 73/19.08.2003г) за подготовка на планове за действия за растителни и животински видове.

изтегли Плана 
                                                              за действие

/Word и PDF формат/

Изтегли документ Изтегли документ
 

Контакт

Национална служба за защита на природата
София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
(359 2) 940 6158

търси в сайта на НСЗП
www.nologomedia.com